Hledat na webu


Výchovné poradenství

Výchovný poradce

Systém výchovného  poradenství  je  rozdělen  na  tři části.  Zajišťují jej tři metodici - poradce pro volbu povolání, školní metodik prevence rizikového chování a metodik pro práci s žáky se SVP. Na řešení výchovných nebo vzdělávacích problémů žáků se podílejí kromě výchovných poradců i ředitel školy, třídní učitel a všichni učitelé. K vážnějším problémům jmenuje ředitel školy výchovnou komisi.
 
 

Práce s žáky se SVP

Zvláštní péči věnujeme žákům se SVP v rámci nepovinného předmětu Náprava VPU i poradenskou činností v této oblasti. Individuální vzdělávací plány pro integrované žáky jsou základem pro práci ve výuce. Funkci vykonává Eva Doleželíková.
 
Poradce pro volbu povolání
S problematikou volby povolání seznamuje poradce vhodnou formou již  žáky na 1.stupni, pokračuje v nepovinném předmětu Volba povolání, který mají žáci  8. ročníku 1 hodinu týdně. Funkci výchovného poradce zastává Mgr. Věra Dudíková, která absolvovala dvousemestrální kvalifikační studium pro výchovné poradce na  PdF UP Olomouc.
Základní škola dlouhodobě spolupracuje s Úřadem práce Kroměříž,   žáci se   každoročně účastní besedy o profesní orientaci v poradenském centru pro mládež a využívají i možnosti individuálních konzultací, které ÚP nabízí.
Škola pro žáky (zejména 8. a 9. ročníku) zajišťuje exkurze do výrobních podniků, aby se mohli seznámit s různými profesemi v praxi.  
 
Protidrogová prevence, prevence sociálně patologických jevů
Škola má kvalitně vypracovaný systém prevence sociálně patologických jevů a minimální preventivní program, který pravidelně během roku několikrát hodnotí, doplňuje a opravuje na základě vzniklých potřeb. Díky tomu se daří projevy sociálně patologických jevů zachytit v počátcích a řeší se tak zdánlivě zanedbatelné záležitosti.
Škola realizovala velké množství krátkodobých aktivit a akcí, množství přednášek a besed. Mezi nejúspěšnější patřily zážitkové kurzy v Domě Ignáce Stuchlého  ve Fryštáku, které se orientují na utváření a zlepšování mezilidských vztahů a v první řadě na prevenci sociálně patologických jevů. 
V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme se zaměřili:
a) na osobnostní rozvoj dítěte                      
    - posilování pozitivních vztahů ve skupině
    - budování bezpečného klimatu ve škole
    - zvyšování právního vědomí
    - nácvik sociálních dovedností
    - psychické otužování
b) na děti s nízkým sebevědomím
c) na aktivní spolupráci s rodinou
d) na zapojení všech dětí do školních i maximálního počtu do mimoškolních aktivit
Funkci poradce vykonává Mgr. Renata Smékalová, která absolvovala  kvalifikační studium pro metodiky prevence na  PdF UP Olomouc.
 
Ve škole je vytvořeno školní poradenské pracoviště, které je tvořeno Mgr. Janou Možíšovou, Mgr. Renatou Smékalovou, Mgr. Věrou Dudíkovou, Mgr. Petrou Dítětovou a Evou Doleželíkovou.