Hledat na webu


Výchovné poradenství

Školní poradenské pracoviště

Ve škole je vytvořeno školní poradenské pracoviště, ve kterém spolupracují:

 

Eva Doleželíková(koordinátor pro práci s žáky se SVP)

Mgr. Renata Smékalová (školní metodik prevence)

Mgr. Věra Dudíková (poradce pro volbu povolání)

Mgr. Petra Dítětová (speciální pedagog)

Mgr. Jana Možíšová (ředitelka školy)

 

 

Systém výchovného  poradenství  je  rozdělen  na čtyři části.  Zajišťují jej tři metodici - poradce pro volbu povolání, školní metodik prevence, metodik pro práci s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) a speciální pedagog.

Na řešení výchovných nebo vzdělávacích problémů žáků se podílejí kromě výchovných poradců i ředitelka školy, třídní učitelé a ostatní vyučující. K vážnějším problémům jmenuje ředitelka školy výchovnou komisi.

 

Práce s žáky se SVP

Poradenskou činností v této oblasti vykonává paní učitelka Eva Doleželíková. Podílí se na tvorbě IVP žáků, koordinuje spolupráci mezi školou a SPC, konzultuje s učiteli i rodiči jednotlivých žáků doporučení z poradenských zařízení. Úzce spolupracuje se speciálním pedagogem školy, Mgr. Petrou Dítětovou, která vyučuje Předměty speciálně pedagogické péče a vede logopedický kroužek.

 

Poradce pro volbu povolání

Funkci výchovného poradce zastává Mgr. Věra Dudíková. Organizuje výjezdy žáků na přehlídky SŠ, pomáhá jim s výběrem budoucího povolání a s přihláškami na SŠ.

Základní škola dlouhodobě spolupracuje s Úřadem práce Kroměříž,   žáci se   každoročně účastní besedy o profesní orientaci v poradenském centru pro mládež a využívají i možnosti individuálních konzultací, které ÚP nabízí.

Škola pro žáky (zejména 8. a 9. ročníku) zajišťuje exkurze do výrobních podniků, aby se mohli seznámit s různými profesemi v praxi.  

 

Protidrogová prevence, prevence sociálně patologických jevů

Funkci školního metodika prevence vykonává Mgr. Renata Smékalová.

Škola má kvalitně vypracovaný systém prevence sociálně patologických jevů a minimální preventivní program, který pravidelně během roku několikrát hodnotí, doplňuje a opravuje na základě vzniklých potřeb. Díky tomu se daří projevy sociálně patologických jevů zachytit v počátcích a řeší se tak zdánlivě zanedbatelné záležitosti.

Škola realizuje velké množství krátkodobých aktivit a akcí, množství přednášek a besed. Mezi nejúspěšnější patřily zážitkové kurzy v Domě Ignáce Stuchlého  ve Fryštáku, které se orientují na utváření a zlepšování mezilidských vztahů a na prevenci sociálně patologických jevů. Škola si také sama organizuje adaptační pobyty pro 6. třídu.

 

V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme se zaměřili:

  1. a) na osobnostní rozvoj dítěte                      

    - posilování pozitivních vztahů ve skupině

    - budování bezpečného klimatu ve škole

    - zvyšování právního vědomí

    - nácvik sociálních dovedností

    - psychické otužování

  1. b) na děti s nízkým sebevědomím
  2. c) na aktivní spolupráci s rodinou
  3. d) na zapojení všech dětí do školních i maximálního počtu do mimoškolních aktivit