Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

 

Ve škole je vytvořeno školní poradenské pracoviště, ve kterém spolupracují:

 

Mgr. Magdaléna Sedlářová (výchovná poradkyně pro práci s žáky se SVP)

Mgr. Renata Smékalová (školní metodička prevence)

Mgr. Věra Dudíková (poradkyně pro volbu povolání)

Mgr. Petra Dítětová (speciální pedagog)

Mgr. Jana Možíšová (ředitelka školy)

 

 

Systém výchovného poradenství je rozdělen na čtyři části.  Zajišťují jej tři metodici - poradce pro volbu povolání, školní metodik prevence, výchovný poradce pro práci s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) a speciální pedagog.

 

Na řešení výchovných nebo vzdělávacích problémů žáků se podílejí kromě výchovných poradců i ředitelka školy, třídní učitelé a ostatní vyučující. K vážnějším problémům jmenuje ředitelka školy výchovnou komisi.

 

Výchovná komise je tvořena:

  • ředitelkou školy
  • školní metodičkou prevence/ výchovnou poradkyní pro práci s žáky se SVP
  • třídním učitelem

 

Práce s žáky se SVP

Poradenskou činností v této oblasti vykonává Mgr. Magdaléna Sedlářová. Podílí se na tvorbě IVP žáků, koordinuje spolupráci mezi školou a SPC, konzultuje s učiteli i rodiči jednotlivých žáků doporučení z poradenských zařízení. Úzce spolupracuje se speciálním pedagogem školy, Mgr. Petrou Dítětovou, která vyučuje Předměty speciálně pedagogické péče a vede logopedický kroužek.

 

Poradce pro volbu povolání

Funkci výchovného poradce zastává Mgr. Věra Dudíková. Organizuje výjezdy žáků na přehlídky SŠ, pomáhá jim s výběrem budoucího povolání a s přihláškami na SŠ.

Základní škola dlouhodobě spolupracuje s Úřadem práce Kroměříž, žáci se každoročně účastní besedy o profesní orientaci v poradenském centru pro mládež a využívají i možnosti individuálních konzultací, které ÚP nabízí.

Škola pro žáky (zejména 8. a 9. ročníku) zajišťuje exkurze do výrobních podniků, aby se mohli seznámit s různými profesemi v praxi.  

 

Prevence sociálně patologických jevů

Funkci školního metodika prevence vykonává Mgr. Renata Smékalová.

Škola má kvalitně vypracovaný systém prevence sociálně patologických jevů a minimální preventivní program, který pravidelně během roku několikrát hodnotí, doplňuje a opravuje na základě vzniklých potřeb. Díky tomu se daří projevy sociálně patologických jevů zachytit v počátcích a řeší se tak zdánlivě zanedbatelné záležitosti.

Škola realizuje velké množství krátkodobých aktivit a akcí, množství přednášek a besed. Pod záštitou školní metodičky prevence si škola sama organizuje adaptační a stmelovací pobyty pro třídní kolektivy. Škola spolupracuje i s Domem Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Tyto vícedenní adaptační pobyty a zážitkové kurzy, které realizujeme pro třídní kolektivy se především orientují na utváření a zlepšování mezilidských vztahů a na prevenci sociálně patologických jevů. 

 

V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme se dlouhodobě zaměřili:

  • na osobnostní rozvoj dítěte                      

    - posilování pozitivních vztahů ve skupině

    - budování bezpečného klimatu ve škole

    - zvyšování právního vědomí

    - nácvik sociálních dovedností

    - psychické otužování

  • na děti s nízkým sebevědomím
  • na aktivní spolupráci s rodinou
  • na zapojení všech dětí do školních i počtu do mimoškolních aktivit