Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Projekty

Národní projekty

 

Zdravá školní jídelna

 

Od 1. září 2022 byla zahájena činnost školní jídelny. Zapojili jsme se do projektu Zdravá školní jídelna. Školní jídelna a škola úzce spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí a plní kritéria pro dosažení cílů projektu.

Projekt Zdravá školní jídelna se snaží o to, aby byla ve školních jídelnách podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava. Úspěch projektu je postaven na fungování třech základních pilířů: Vzdělaný personál, Informovaný strávník, Motivující pedagog a vedení školy.

 

 

Zdravá škola

 

- tento projekt je základním projektem, v němž jsou zahrnuty hlavní snahy pedagogického kolektivu o vytvoření demokratické školy bez stresu a strachu, memorování a drilu. Snahy o vytvoření školy, kde bude zdravý názor na život a svět kolem nás, zdravé postoje v jednání, práce a odpočinek v příjemném prostředí.
Škola byla na základě zpracovaného projektu zařazena do sítě Škol podporujících zdraví již v roce 1996. Tento projekt naše škola v roce 2012 obhájila.

 

 

Ekologické projekty

 

V školních letech 2005-2006 až 2007-2008 byla škola zařazena v rámci spolupráce s Klubem ekologické výchovy do projektu Ekogramotnost do škol hrazeného z ESF a MŠMT

 

 

Kniha má své kouzlo

 

- tento projekt podpořilo MŠMT částkou 100 000,- Kč ve šk.roce 2008/2009
- naše škola se zařadila mezi 13 škol v republice, které obdržely tuto nejvyšší možnou dotaci- Projekt Kniha má své kouzlo

 

 

EU peníze do škol

 

Projekt naší školy je zaměřen modernizaci výuky. Proběhlo jeho schválení a jsme připraveni k realizaci.

 

 

„Orientační dny – rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj“

 

Informace o projektu

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj
Datum zahájení: 01. 11. 2009
Datum ukončení: 31. 07. 2012
Realizátor: Dům Ignáce Stuchlého SKM, Fryšták
Zapojení do projektu: 12 škol, 25 vyškolených pedagogů.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání na ZŠ a SŠ realizací inovativních programů zaměřených na rozvoj hodnotové orientace žáků v oblasti trvale udržitelného rozvoje a environmentální výchovy.
K dalším cílům patří: vnímání života jako nejvyšší hodnoty, respekt jedinečnosti, důstojnosti a neopakovatelnosti života, ovlivňování životního stylu a hodnotové orientace žáků, uvědomění si etického rozměru ekologického, sociálního a komunikačního jednání, ocenění rozmanitosti projevů života kultury a každého člověka.

 

Realizátorem tohoto projektu je Dům Ignáce Stuchlého SKM o.s. Fryšták

Podrobnější informace o projektu získáte na http://frystak.sdb.cz/frystak-orientacni-dny-podrobnejsi-charakteristika/

Žáci naší školy se učastní činnosti v rámci Orientačních dnů. Tyto třídenní pobyty ve Fryštáku mají pro žáky velký přínos.

 

 

Celé Česko čte dětem

 

Projekt CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí. Prvotní impuls přišel od amerického spisovatele J. Trelease, který se ve své knize věnuje vlivu pravidelného předčítání na emoční zdraví dítěte. V České republice založila neziskovou organizaci CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM Eva Katrušáková v roce 2006. Cílem je zapojení dětí do čtení prostřednictvím dospělých, především rodičů. Důraz se klade na pravidelné předčítání alespoň dvacet minut denně. Díky němu se utváří mnohem silnější pouto mezi rodičem a jeho dítětem.  Pravidelné čtení také podporuje psychický rozvoj dítěte, rozvíjí jazyk a slovní zásobu, formuje čtecí a písemné návyky, rozvíjí představivost, přináší všeobecné znalosti - a hlavně zabraňuje závislosti na televizi a počítači.

Tento bohulibý projekt podporují mnohé slavné osobnosti - např. Zdeněk Svěrák, Dagmar Havlová, Aneta Langerová, Richard Krajčo, Michal Viewegh, Dominik Hašek a dalších. Bližší podrobnosti o projektu se můžete dočíst na http://www.celeceskoctedetem.cz/

 

 

Ovoce a mléko do škol

 

Informace pro rodiče – Ovoce a mléko do škol – ZS DolanyOvoce, zelenina a mléko do škol

 

Cílem projektu je zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny a mléka a vytvoření správných stravovacích návyků u dětí. Bližší informace o projektu získáte na stránkách projektu.

 

 

Etická výchova v ŠVP ZV Petrklíč ZŠ Kostelec u Holešova

 

Projekt Etická výchova je zaměřen na inovaci školního vzdělávacího programu v doplňujícím vzdělávacím oboru Etická výchova a na začlenění témat Etické výchovy do stejnojmenného předmětu v 9. ročníku. V návaznosti na toto téma bude realizován školní projekt Holocaust, který bude nejen součástí předmětu Etická výchova, ale bude využívat také mezipředmětových vztahů. Žáci navštíví synagogu v Holešově a koncentrační tábor Osvětim v Polsku. Během prosince proběhne na naší škole beseda s paní Erikou Bezdíčkovou, jež bude žákům vyprávět, jak přežila Osvětim a II. světovou válku.
Mezi další aktivity zařazené do projektu je začlenění témat Etické výchovy prostřednictvím Minimálního preventivního programu do všech ročníků, pořízení učebního materiálu a pomůcek k předmětu Etická výchova, patronát žáků deváté třídy nad 1. třídou a vybavení školní knihovny knihami s tématy etiky.
Projekt je realizován v rámci "Rozvojového programu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách  a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013." Projekt byl schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dotace činí 100.000,- Kč.

Aktivity projektu: Beseda s Erikou Bezdíčkovou

                                 Osvětim

 

 

Podpora činnosti střediska praxe při SZŠ Kroměříž

 

 Bližší informace o projektu ve spolupráci se SZŠ najdete zde.

 

 

 „Rodilí mluvčí do škol - zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů“

 

Naše škola se ve šk. roce 2014-15 zapojila do celorepublikového projektu Rodilí mluvčí do škol. Pravidelně jednou týdně vyučuje angličtinu žáky prvního i druhého stupně paní Vereen Smit z Jihoafrické republiky, navíc k nám na různé projekty přijíždějí i rodilí mluvčí z cizích zemí, například Mary McCarthy z Irska.

 

 

Dotace ESF Výzva č. 56

 

Dotace ze Zlínského kraje

 

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

 

 

Projekt Zlepšení podmínek pro polytechnickou výchovu reg.č.CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005462 je spolufinancován Evropskou unií

 

Zajištění bezbariérovosti budovy ZŠ, rozšíření možností polytechnické výuky, modernizace učebny a kabinetu F a CH, sadové úpravy.

 

Základní škola v Kostelci u Holešova využila spolupráce s MAS Mikroregion Moštěnka a podala po projednání se zřizovatelem žádost o dotaci pro zajištění bezbariérovosti školy a modernizaci výuky polytechnické výuky. V rámci tohoto projektu se podařilo skloubit řešení hned několika problémů najednou.

     

Museli jsme zajistit bezbariérovost školy. Také jsme akutně potřebovali zlepšit nevyhovující podmínky a vybavení pro výuku předmětů Příprava pokrmů a Pracovní činnosti.

Využili jsme tedy program s názvem Integrovaný regionální operační program v jeho 2. výzvě a nazvali náš projekt

 

 Zlepšení podmínek pro polytechnickou výchovu.

  

V rámci realizace projektu byly provedeny stavební úpravy – vybudování bezbariérového WC, instalování plošiny pro vozíčkáře, vytvoření průchodu mezi dvěma učebnami pro výuku Pracovních činností - dílen. Dále byl vybudován bezbariérový vstup do školy. Proběhla rekonstrukce školní cvičné kuchyňky, její vybavení nábytkem, přístroji, nádobím a dalšími pomůckami. Do žákovských dílen byly pořízeny pracovní stoly, nářadí ke každému pracovnímu místu a další vybavení včetně polic na uložení výrobků.

Realizovaly se drobné sadové úpravy u vstupu do školy. Součástí dotace je i krytí nákladů na zpracování projektu, stavební dozor, publicitu a další výdaje. V neposlední řadě projekt umožnil pořídit stavebnice pro výuku pracovních činností na prvním i druhém stupni školy a skříně na jejich uložení. Díky podpoře zastupitelstva obce jsme celou akci předfinancovali, což by škola sama ze svých prostředků nemohla realizovat.

Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a uskutečnění celého projektu. Aktivně byly zapojeny firmy, které realizovaly jeho převážnou část. Při plánování a realizaci výraznou měrou přispěli pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy – především Mgr. Jindřich Surala, Mgr. Renata Rajnochová, Mgr. Irena Šišková a školník pan František Večeřa. Velmi důležitá byla i nadstandardní pomoc pracovnic MAS Moštěnka.

                                                                                                                                                                                                                        Mgr. Zdeněk Ballnér, ředitel školy

eu_irop.jpg (JPG 1113x768px )

 

 

OP VVV

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3

 Název Projektu: Učíme se v Kostelci

V rámci tohoto projektu pracuje ve škole školní asistent a probíhá realizace čtenářských dílen a klubů deskových her. Do projektu je také zahrnut CLIL ve výuce a doučování žáků. Projekt je financován z výše uvedených zdrojů.

 

OP VVV

číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013838

název projektu Šablony II ZŠ Kostelec u Holešova

realizace 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

plak_at_eu_final.jpg (JPG 412x591px )

Projekt MAP rozvoje vzdělávání II pro ORP Holešov, v rámci kterého působí na škole rodilá mluvčí a jsou realizovány i další různé aktivity.

map_plak_at.jpg (JPG 758x1080px )

 

 

 

 

Projekt z programu Zlínského kraje

Naše škola realizovala projekt s názvem "Přírodopis v přírodě a pro přírodu", který byl spolufinancován Zlínským krajem v rámci Programu podpory ekologických aktivit v kraji RP04-19. V rámci projektu si žáci rozšířili teoretické i praktické znalosti z oblasti přírodopisu a ekologie.

Projekt Přírodopis v přírodě a pro přírodu

V těchto dnech jsme uzavřeli projekt Přírodopis v přírodě a pro přírodu. Chtěli jsme jím hlavně oživit výuku přírodopisu napříč celou školou a posílit vnímavost žáků vůči přírodě. Proto jsme nakoupili badatelské vybavení, vyučující z 1. i 2. stupně vytvořily zajímavé pracovní listy, pustili jsme se do vyrábění budek, provedli jsme průzkum toho, jak a jestli vůbec necháme žít běžné živočichy i ve svém okolí a s konceptem živé zahrady jsme seznámili také děti v MŠ. Významnou částí projektu byly též celodenní terénní exkurze garantované členy ČSOP Valašské Meziříčí. Během nich jsme prozkoumali různé zajímavé ekosystémy – od říčních přes lesy a louky až po skály. O všem jsme průběžně informovali mnoha články v různých médiích a na závěr jsme ještě přichystali výstavu fotografií v budově OÚ Kostelec u Holešova. Jak se mohla při slavnostní vernisáži přesvědčit i paní starostka, zážitků, dovedností a znalostí jsme získali opravdu hodně.

Chci poděkovat za spolupráci všem, kdož se na této dlouhotrvající akci podíleli - a že to v době koronavirových omezení nebylo jednoduché. Na závěr je ještě důležité připomenout, že bez finanční dotace Zlínského kraje z programu „Podpora ekologických aktivit v kraji“ bychom tento projekt nemohli uskutečnit. Věřím, že to stálo za to☺

                                                                                                                                                                                                                                             Mgr. Miluše Václavková

 

zk_logo_b.jpg (JPG 1920x640px )

 

Šablony III

 

V rámci výzvy MŠMT č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018213 získala škola dotace na realizaci projektu Šablony III.

V projektu jsme se zaměřili na: