Nástěnka

Základní údaje

Úplný název:

Základní škola, Kostelec

u Holešova, okres Kroměříž

Adresa:

Kostelec u Holešova 191

768 43 Kostelec u Holešova

IČ: 70842761

č. účtu:  27-1493400217/0100

Datová schránka ID: dum4eaw

Facebook: https://www.facebook.com/ZŠ-Kostelec-u-Holešova-223322854866342/

GDPR: Kontaktní údaje - pověřená osoba

Zvonění

1. hodina 07.30 - 08.15
2. hodina 08.25 - 09.10
3. hodina 09.40 - 10.25
4. hodina 10.35 - 11.20
5. hodina 11.30 - 12.15
6. hodina 12.25 - 13.10
7. hodina 13.20 - 14.05
8. hodina 14.15 - 15.00

Kalendář akcí

« Duben 2020 »
 1. Po
 2. Út
 3. St
 4. Čt
 5. So
 6. Ne
 1. 30
 2. 31
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Národní projekty

Zdravá škola

- tento projekt je základním projektem, v němž jsou zahrnuty hlavní snahy pedagogického kolektivu o vytvoření demokratické školy bez stresu a strachu, memorování a drilu. Snahy o vytvoření školy, kde bude zdravý názor na život a svět kolem nás, zdravé postoje v jednání, práce a odpočinek v příjemném prostředí.
Škola byla na základě zpracovaného projektu zařazena do sítě Škol podporujících zdraví již v roce 1996. Tento projekt naše škola v roce 2012 obhájila.

 

Ekologické projekty

V školních letech 2005-2006 až 2007-2008 byla škola zařazena v rámci spolupráce s Klubem ekologické výchovy do projektu Ekogramotnost do škol hrazeného z ESF a MŠMT

 

Kniha má své kouzlo

, který podpořilo MŠMT částkou 100 000,- Kč ve šk.roce 2008/2009
- naše škola se zařadila mezi 13 škol v republice, které obdržely tuto nejvyšší možnou dotaci- Projekt Kniha má své kouzlo

EU peníze do škol

Projekt naší školy je zaměřen modernizaci výuky. Proběhlo jeho schválení a jsme připraveni k realizaci.

„Orientační dny – rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj“

Informace o projektu

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj
Datum zahájení: 01. 11. 2009
Datum ukončení: 31. 07. 2012
Realizátor: Dům Ignáce Stuchlého SKM, Fryšták
Zapojení do projektu: 12 škol, 25 vyškolených pedagogů.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání na ZŠ a SŠ realizací inovativních programů zaměřených na rozvoj hodnotové orientace žáků v oblasti trvale udržitelného rozvoje a environmentální výchovy.
K dalším cílům patří: vnímání života jako nejvyšší hodnoty, respekt jedinečnosti, důstojnosti a neopakovatelnosti života, ovlivňování životního stylu a hodnotové orientace žáků, uvědomění si etického rozměru ekologického, sociálního a komunikačního jednání, ocenění rozmanitosti projevů života kultury a každého člověka.

 

Realizátorem tohoto projektu je Dům Ignáce Stuchlého SKM o.s. Fryšták

Podrobnější informace o projektu získáte na http://frystak.sdb.cz/frystak-orientacni-dny-podrobnejsi-charakteristika/

Žáci naší školy se učastní činnosti v rámci Orientačních dnů. Tyto třídenní pobyty ve Fryštáku mají pro žáky velký přínos.

 

 

 

Celé Česko čte dětem

Projekt CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí. Prvotní impuls přišel od amerického spisovatele J. Trelease, který se ve své knize věnuje vlivu pravidelného předčítání na emoční zdraví dítěte. V České republice založila neziskovou organizaci CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM Eva Katrušáková v roce 2006. Cílem je zapojení dětí do čtení prostřednictvím dospělých, především rodičů. Důraz se klade na pravidelné předčítání alespoň dvacet minut denně. Díky němu se utváří mnohem silnější pouto mezi rodičem a jeho dítětem.  Pravidelné čtení také podporuje psychický rozvoj dítěte, rozvíjí jazyk a slovní zásobu, formuje čtecí a písemné návyky, rozvíjí představivost, přináší všeobecné znalosti - a hlavně zabraňuje závislosti na televizi a počítači.

Tento bohulibý projekt podporují mnohé slavné osobnosti - např. Zdeněk Svěrák, Dagmar Havlová, Aneta Langerová, Richard Krajčo, Michal Viewegh, Dominik Hašek a dalších. Bližší podrobnosti o projektu se můžete dočíst na http://www.celeceskoctedetem.cz/

Ovoce do škol

Cílem projektu je zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvoření správných stravovacích návyků u dětí. Bližší informace o projektu získáte na stránkách projektu.

 

Etická výchova v ŠVP ZV Petrklíč ZŠ Kostelec u Holešova

Projekt Etická výchova je zaměřen na inovaci školního vzdělávacího programu v doplňujícím vzdělávacím oboru Etická výchova a na začlenění témat Etické výchovy do stejnojmenného předmětu v 9. ročníku. V návaznosti na toto téma bude realizován školní projekt Holocaust, který bude nejen součástí předmětu Etická výchova, ale bude využívat také mezipředmětových vztahů. Žáci navštíví synagogu v Holešově a koncentrační tábor Osvětim v Polsku. Během prosince proběhne na naší škole beseda s paní Erikou Bezdíčkovou, jež bude žákům vyprávět, jak přežila Osvětim a II. světovou válku.
Mezi další aktivity zařazené do projektu je začlenění témat Etické výchovy prostřednictvím Minimálního preventivního programu do všech ročníků, pořízení učebního materiálu a pomůcek k předmětu Etická výchova, patronát žáků deváté třídy nad 1. třídou a vybavení školní knihovny knihami s tématy etiky.
Projekt je realizován v rámci "Rozvojového programu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách  a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013." Projekt byl schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dotace činí 100.000,- Kč.

Aktivity projektu: Beseda s Erikou Bezdíčkovou

                           Osvětim

 

Podpora činnosti střediska praxe při SZŠ Kroměříž

 Bližší informace o projektu ve spolupráci se SZŠ najdete zde.

 

 „Rodilí mluvčí do škol - zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů“

 

Naše škola se ve šk. roce 2014-15 zapojila do celorepublikového projektu Rodilí mluvčí do škol. Pravidelně jednou týdně vyučuje angličtinu žáky prvního i druhého stupně paní Vereen Smit z Jihoafrické republiky, navíc k nám na různé projekty přijíždějí i rodilí mluvčí z cizích zemí, například Mary McCarthy z Irska.

 

Dotace ESF Výzva č. 56

 

Dotace ze Zlínského kraje

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

 

 Projekt Zlepšení podmínek pro polytechnickou výchovu reg.č.CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005462 je spolufinancován Evropskou unií

Zajištění bezbariérovosti budovy ZŠ, rozšíření možností polytechnické výuky, modernizace učebny a kabinetu F a CH, sadové úpravy.

 

Základní škola v Kostelci u Holešova využila spolupráce s MAS Mikroregion Moštěnka a podala po projednání se zřizovatelem žádost o dotaci pro zajištění bezbariérovosti školy a modernizaci výuky polytechnické výuky. V rámci tohoto projektu se podařilo skloubit řešení hned několika problémů najednou.

     

Museli jsme zajistit bezbariérovost školy. Také jsme akutně potřebovali zlepšit nevyhovující podmínky a vybavení pro výuku předmětů Příprava pokrmů a Pracovní činnosti.

Využili jsme tedy program s názvem Integrovaný regionální operační program v jeho 2. výzvě a nazvali náš projekt

                  Zlepšení podmínek pro polytechnickou výchovu.

  

V rámci realizace projektu byly provedeny stavební úpravy – vybudování bezbariérového WC, instalování plošiny pro vozíčkáře, vytvoření průchodu mezi dvěma učebnami pro výuku Pracovních činností - dílen. Dále byl vybudován bezbariérový vstup do školy. Proběhla rekonstrukce školní cvičné kuchyňky, její vybavení nábytkem, přístroji, nádobím a dalšími pomůckami. Do žákovských dílen byly pořízeny pracovní stoly, nářadí ke každému pracovnímu místu a další vybavení včetně polic na uložení výrobků.

  

Realizovaly se drobné sadové úpravy u vstupu do školy. Součástí dotace je i krytí nákladů na zpracování projektu, stavební dozor, publicitu a další výdaje.                            

V neposlední řadě projekt umožnil pořídit stavebnice pro výuku pracovních činností na prvním i druhém stupni školy a skříně na jejich uložení.

 

                                                                                                                            

Díky podpoře zastupitelstva obce jsme celou akci předfinancovali, což by škola sama ze svých prostředků nemohla realizovat.

    

 

Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a uskutečnění celého projektu. Aktivně byly zapojeny firmy, které realizovaly jeho převážnou část. Při plánování a realizaci výraznou měrou přispěli pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy – především Mgr. Jindřich Surala, Mgr. Renata Rajnochová, Mgr. Irena Šišková a školník pan František Večeřa. Velmi důležitá byla i nadstandardní pomoc pracovnic MAS Moštěnka.

 

                                                               Mgr. Zdeněk Ballnér, ředitel školy

 

 

 

 

 

 

                                

 

Prezentace projektu IROP

Foto realizované akce

 

OP VVV

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3

 

 Název Projektu: Učíme se v Kostelci

V rámci tohoto projektu pracuje ve škole školní asistent a probíhá realizace čtenářských dílen a klubů deskových her. Do projektu je také zahrnut CLIL ve výuce a doučování žáků. Projekt je financován z výše uvedených zdrojů.

 

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání II pro ORP Holešov, v rámci kterého působí na škole rodilá mluvčí a jsou realizovány i další různé aktivity.

 

Popis: E:\!_zk_logo_b.jpgPopis: Logo08 

 

 

 

 

 

 

Škole se podařilo získat dva granty – finanční příspěvky

Zlínského kraje v rámci dvou vypsaných programů pro rok 2015.

Podpora ekologických aktivit v kraji

Podpora v oblasti prevence rizikových typů chování

 

Jeden z nich je zaměřen na environmentální aktivity školy. Nazvali jsme jej

Učíme se na školní zahradě“ 

Díky němu pořídíme vybavení pro práce žáků na školním pozemku a při údržbě veřejné zeleně v obci. Podpoříme badatelskou výuku. Dotace je ve výši 45.000,- Kč.

 

Další aktivity tohoto projektu, které naplňujeme:

-           Pracovní listy pro 1.-9.roč. (9 ks) 170 ks

-           Výukové hodiny – práce na školní zahradě 4.-6.roč. - po 2 hod. - 120 hod.

-          Výukové hodiny – práce na školní zahradě 8.-9.roč. - po 10 hod. - 300 hod.

-           Badatelské pozorování 1.-9.roč. Prv, Přv, Př - po 2 hod. - 18 hod.

-           Výukové hodiny – 7.roč. – Pč - vaření – využití výpěstků 2 hod. - 2 hod.

-           Akce pro celou školu – Den zdraví - projektový den (5 vyuč.hod.)

-           Údržba veřejné zeleně v obci 1.-5.roč. - po 1 hod. - 90 hod.

-           Údržba veřejné zeleně v obci 6.-9.roč. - po 2 hod. - 150 hod.

Rádi bychom v příštím školním roce upravili školní pozemek tak, aby jej více mohla využívat i družina a jednotlivé třídy v rámci výuky.

 

Druhý grant je na podporu prevence rizikového chování a nazvali jsme jej

Naše škola – naše parta“.

Podpoří aktivity v DISu ve Fryštáku pro žáky 6. a 9. ročníku, dále pak akce v rámci patronátu deváťáků v první třídě a tentokrát podpoří i program pro učitele. Dotace činí 45.100,- Kč.

 

Další aktivity tohoto projektu, které naplňujeme:

-           Aktivity ve výuce před a po pobytu v DIS Fryšták VI.tř. - 2 pracovní listy

-           Pobyt DIS Fryšták VI.tř.

-           Aktivity ve výuce před a po pobytu v DIS Fryšták IX.tř. - 2 pracovní listy

-           Pobyt DIS Fryšták IX.tř.

-           Aktivity v rámci patronátu I.+IX.tř.

(seznamka, pasování na čtenáře, vánoční setkání, den her, atd.)

-           Společný 1 den v DIS I.+IX.třída

-           Pobyt DIS Fryšták pro učitele 2 dny

Rádi bychom pokračovali ve spolupráci s DIS Fryšták i v dalších letech.

 

 

 

Děkujeme za podporu.

Mgr. Zdeněk Ballnér, ředitel školy